Bestemmingsplan Buitengebied

Vorig jaar heeft het bestuur een inspraak reactie gegeven op het concept-bestemmingsplan buitengebied. De gemeente Epe heeft het bestuur daarop uitgenodigd voor een toelichting. Als vereniging hebben we een reactie gegeven op de inspraaksuggestie voor een nieuw bestemminsplan. Er lag een voorstel voor een nieuw bestemmingsplan waarbij de ontwikkelingsmogelijkheden van met name Niersen helemaal op slot gingen. Mede door onze reactie is dit ongedaan gemaakt. Inmiddels ligt er een ‘Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied’ waarop wij een zienswijze hebben ingediend.

Onze reactie is als volgt:

  • De kaart is niet makkelijk leesbaar en een aantal bouwvlakken lijkt gewijzigd;
  • De agrarische bestemming van Oranjeweg 119 is komen te vervallen;
  • De bestemming recreatie/recreatiewoning aan de Vierhouterweg te Gortel is vervallen en wordt als natuur aangemerkt;
  • Verzocht wordt om in het bestemmingsplan Buitengebied voor Gortel en Niersen een nadere regeling en/of vrijstellingsbevoegdheid op te nemen om een gemeenschapsbouwwerk, put of voormalige schaapskooi terug te brengen;
  • In het ontwerp bestemmingsplan is geen ruimte opgenomen voor het toepassen van duurzame energie. Verzocht is om dit ‘gepast’ toe te laten in het nieuwe bestemmingsplan.

Er is een gesprek (hoorzitting) geweest met de gemeente Epe waar we uitleg gegeven hebben en op een aantal punten is verduidelijking gegeven op vragen. Zo lijken de bouwvlakken minimaal gewijzigd en zelfs vergroot (m.n. in Niersen).

De huidige stand van zaken is, dat de gemeente antwoorden op de zienswijzen opstelt en voor de zomervakantie 2016 kunnen wij een reactie verwachten. Aan de hand van deze reactie en bij ontevredenheid over de antwoorden, kunnen we bezwaar aantekenen op het definitieve bestemmingsplan. Hier komen we op terug als dat nodig is.